1393:


22 اردیبهشت "اولین روزی که با همـ بودیمـ"

28 اردیبهشت "روزی که اسممـ رُ بهت گفتمـ"

29 اردیبهشت "واسه اولین بار عکستُ دیدمـ"

31 اردیبهشت "واسه اولین بار عکسمـُ دیدی"

17 خـرداد     "فامیلمونُ به همـ گفتیمـ"

18 خـرداد     "اولین پیامـ رُ بهت دادمـ که شمارمـُ داشته باشی"

18 تیــر        "واسه اولین بار صدایِ همـُ شنیدیمـ"

29 شهریور    "عشقمونُ به مامانت گفتی"

31 شهریور    "مامانت بهمـ زنگ زدن..."

2 مـــهر        "مامانمـ بهت زنگ زد..."

19 آبان        "اولین بار که همـُ از نزدیک دیدیمـ ❤"

20 آذر         "اولین تولدت کنارِ من و روزی که اومدمـ کرج"

1 دی          "واسه اولین بار عکسِ خونوادتُ دیدمـ"

9 دی          "اولین کادویِ تولدی که برامـ خریدی رسید دستمـ"

25 بهمن      "اولین ولنتاینمون و اولین کادویِ پست شده یِ من که رسید دستت"

5 اســفند     "اولین کادویِ روزِ عشقت، برایِ من"

8 اســفند     "روزی که عکسایِ جفتی گذاشتمـ رویِ صفحه گوشیمـ و آرزو کردمـ زودتر کنارِ همـ باشیمـ که اینا تکمیل شن..."  و تا 2 آبانِ 95 رویِ گوشیمـ بود ...1394:


5 خــرداد     "روزی که واسه اولین بار از همـ دور و بی خبر شدیمـ"

11 خـــرداد  "کادویی که با اولین حقوقت برامـ خریدی"

9 مـــرداد    "برایِ امتحان اومدمـ و اومدی دیدنمـ"

15 مــــهر    "با خانوادت اومدی خونمون"

9 دی         "اولین بار که تنهایی اومدی خونمون"

1 بــهمن     "اولین بار که اومدیمـ خونتون"1395:


19 فـروردین     "بازمـ تنهایی اومدی پیشمـ"

4  اردیبهشت   "اسمت تویِ گوشیمـ «نامزدِ آینده» سِــیو شد"

7  مـــرداد       "واسه آخرین بار، قبل از نامزدیِ رسمی اومدی خونمون"

9  مـــرداد       "اولین بار که دستمـُ گرفتی "

23 شـهریور     "روز خاســتگاریمون"

24 شــهریور    "رســماً نامـــزد شدیمـ "

25 شــهریور    "اسممون رفت تـــو شناسنامه یِ همـ"

25 شــهریور    "اولین بار که دستمـُ بوسیدی "

28 شــهریور    "نامزدیمـُ تویِ شرکت علنی کردمـ و شیرینی بردمـ"

5   مـهـر        "روزی که با گذاشتننِ عکسِ دستامون رویِ پروفایلمـ عاشقیمـُ به همه اعلامـ کردمـ"

19 مـهـر        "اولین نوازش ـآیِ تــو و اولین بار که موهامـُ دیدی"

20 مـهـر        "اولین عزاداری و تاسوعایی که کنارِ همـ بودیمـ"

21 مـهـر        "اولین بوســـــه ـهامون و اولین بار که تونستی بغلمـ کنی "

23 مـهـر        "اولین تـــماسِ لـــب ـهامون"

23 مـهـر        "تــــو"

2   آبــان       "عکسِ خوشگلتُ گذاشتمـ بکگراندِ گـــوشیمـ"

26 آبــان       "اولین بار که تنهایی اومدمـ خونه ـتون"

10 آذر          "مـــن"

12 آذر          "اولین شــبی که تا صبح تویِ بغــــلت خوابیدمـ"

24 آذر          "برات تویِ خونه ـمون یه تــــولدِ کوچیک گرفتمـ"

25 آذر          "اولین بار که رفتیمـ ســــینما"

22 دی         "تــویِ خونه ـتون بهمـ کادو تـــولد دادی و دسته جمعی بهمـ تبریک گــفتید"

24 دی         "روزی که بی خداحافظی و خــیلی تلخ، با دلخوری از همـ دور شــدیمـ"

4 اسـفند      "اولین خــریدِ دوتاییِ عید"

5 اسـفند      "اولیــن گلی که برامـ خریدی"

29 اسفند     "اولـین همسفر شدنمون با همـ سوار بر قطـــار"

30 اسفند     "اولین سال تحویلِ کنارِ همـ"